martes, 21 de octubre de 2008

PARTS D'UNA CENTRAL HIDROELÈCTRICA

L'aprofitament de l'energia hidràulica es porta a terme en les centrals hidroelèctriques, normalment situades en els embassaments. Una central hidroelèctrica consta de les següents parts:


1- Embassament: lloc on s'acumula l'aigua del riu. A més regula el cabal del riu.


2- Presa: mur gruixut, la funció del qual és retenir l'aigua de l'embassament:


a/ Aliviaderos: sortides d'aigua que serveixen per a regular el volum d'aigua emmagatzemada.


b/ Canonada forçada: enllaça l'embassament amb la sala de màquines, i suporta gran pressió.


c/ Canal de descàrrega: canal pel qual es redistribueix l'aigua al riu. ç3- Central o sala de màquines.Edifici on se situen:


a/ Turbines: màquines en les quals es transforma energia cinètica de l'aigua en energia de rotació.


b/ Generador: dispositiu unit a la turbina que converteix l'energia de rotació en energia
elèctrica.

c/ Transformador: transforma l'energia que es produeix al generador en un corrent de baixa intensitat, per a transportar-la a llargues distàncies de la central.

PAÏSOS ON MÉS S'UTILITZA

Avui dia l’energia hidroelèctrica és la primera de les renovables a l’hora de produir energia elèctrica en el món. Si analitzem les dades dels països pertanyents a l'OCDE, entre els quals es troben els més industrialitzats del món (EE.UU, Japó, Alemanya, Canadà, França, Japó o Regne Unit). En el gràfic 1 veiem que l’energia hidroelèctrica és la tercera font d’energia primària després dels combustibles fòssils (carbó, gas natural i petroli) i l’energia nuclear. Es pot veure que la producció d’energia hidroelèctrica supera de llarg a l’eòlia i a la resta d’energies renovables.
Els principals productors d’energia hidroelèctrica en el món són, en aquest ordre, Canadà, Brasil, EEUU i Xina. Si estudiem la quota en la producció elèctrica els primers països en el món són Noruega (99%), Zaire (97%) i Brasil (96%). En l’actualitat les centrals elèctriques de major grandària del món es troben a Brasil i a EEUU; altres grans preses es troben en Rússia, i a Canadà. S’està construint a Xina la Presa de les Tres Goles per a la producció d’energia elèctrica, que serà la més gran del món quan entri en funcionament, per al que és necessari desplaçar a més d’un milió de persones dels seus domicilis i inundar milers d’hectàrees.

OBTENCIÓ DE L'ENERGIA HIDROELÈCTRICA

El funcionament és senzill, converteix l'energia potencial de l'aigua a certa altura en energia elèctrica. Es permet la caiguda del fluid i l'energia potencial es converteix en cinètica arribant a gran velocitat en el punt més baix; en aquest punt se li fa passar per una turbina i provoca un moviment rotatori en un generador que al seu torn es converteix en energia elèctrica de tensió i freqüència desordenades. Una vegada extreta l'energia elèctrica l'aigua es retorna al riu per al seu curs normal, podent-se aprofitar de nou per a obtenir energia elèctrica aigües baix o per al consum humà. Denominem turbina a la màquina que s'empra per a transformar energia mecànica en energia elèctrica, encara que inicialment aquesta serà desordenada, no comercial.


Hi ha dos tipus fonamentals de turbines:

1- Pelton: s'utilitza en el cas de salts superiors a 200 metres i petits cabals, normalment per a preses situades en zones d'alta muntanya

2- Francis-Kaplan: són més indicades en el cas de salts menors.


Conducció de l’aigua des de presa (Central hidràulica del Tambre, A Corunya)

Per a aprofitar l'energia hidroelectrica necessitem aigua estancada en un embassament o presa situada a una altura per sobre de la llera habitual del riu; es diu salt d'aigua a la diferència d'altura entre el nivell superior i inferior. L'avantatge principal respecte a altres renovables és que el cabal d'aigua pot ser controlat, de manera que en el moment de demanda elèctrica deixarem fluir el líquid generant energia; en el cas que no existeixi aquesta demanda mantindrem tancades les comportes fins que torni a existir demanda; aquest és un avantatge respecte a l'energia eòlica ja que de moment en aquesta no es resol el problema de l'emmagatzematge.

CONTAMINA?

La veritat és que no. Aquesta energia té el seu principal avantatge en la facilitat de cedir energia en els moments de major demanda; altres punts al seu favor és que durant l'explotació l'impacte ambiental és molt menor que en les energies fòssils (no produeix gasos d'efecte hivernacle ni contamina a l'atmosfera), la seva explotació tot just requereix manteniment, l'emmagatzematge d'aigua també es pot utilitzar per a regadius i s'eviten inundacions al poder regular el cabal.

AVANTATGES I INCONVENIENTS

AVANTATGES

1- Econòmics: l’eliminació del cost de combustibles. El cost de funcionament d’una central hidroelèctrica es quasi immune als augments en els costos de combustibles fòssils. El cost de mà d’obra en general és baix. Una central hidroelèctrica pot establir-se amb costos relativament baixos de construcció.

2- Emissions de gasos d’hivernacle: donat que no es consumeixen combustibles fòssils, les emissions de diòxid de carboni en la crema de combustibles no tenen lloc.

3- Activitats connexes: bases creades pels plans hidroelèctrics de vegades ofereixen facilitats pels esports aquàtics, convertint-se en atractius turístics en si mateixos. En alguns països la cria de peixos en bases és comuna.

Les grans preses hidroelèctriques poden controlar inundacions, que d’una altra manera afecten a les persones que viuen properes a aquests projectes.
INCONVENIENTS

1- Danys al medi ambient: els projectes hidroelèctrics poden causar pertorbacions entorn als ecositemes aquàtica.

2- La generació d’energia del riu, aigües avall, canvia el medi ambient: l’aigua surt d’una turbina, que conté generalment molt pocssediments suspensió, fet que pot ocasionar la pèrdua de riberes de riu. Donat que les turbines, a vegades, són en obert intermitent, s’observen fluctuacions en el cabal del riu. També, el contingut d'oxiden dissolt en l’aigua, pot canviar les condiciones prèvies a la construcció.

3- Depenent de la ubicació: l’aigua surt de les turbines molt més calenta que l’aigua anterior a la presa, això pot canviar les poblacions de fauna aquàtica, incloent espècies en perill d’extinció i evitar que la congelació dels processos natur

domingo, 19 de octubre de 2008

QUÈ ÉS L'ENERGIA HIDROELÈCTRICA?

L'energia hidroelèctrica és una energia renovable però no alternativa perquè es fa servir des de molts anys com una de les fonts principals d'electricitat. La energía hidroeléctrica és aquella que aprofita el moviment de l'aigua per a convertirlo en corrent elèctrica comercial.

Es calcula que si s'explotés tota l'energia hidroelèctrica que el món sencer pot donar, només es cobriria el 15% de l'energia total que consumim. En realitat s'està utilitzant al voltant del 20% d'aquest potencial, encara que a Espanya i en general en els països desenvolupats, el percentatge d'explotació arriba a ésser de més del 50%.Des del punt de vista ambiental l'energia hidroelèctrica és una de les més netes, tot hi que no són bones dl tot perquè els pantans que cal construir suposen un impacte important. El pantà altera greument l'ecosistema fluvial. Els pantans produïxen un important impacte paisatgístic i humà, perquè amb freqüència la seva construcció exigeix traslladar a pobles sencers i sepultar sota les aigües terres de cultiu, boscos i altres zones silvestres. Els pantans també tenen alguns impactes ambientals positius. Així, per exemple, han estat molt útils per a algunes aus aquàtiques que han substituït els aiguamolls costaners que usaven per a alimentar-se o criar, molts dels quals han desaparegut, per aquests nous hàbitats.La construcció de pantans és cara, però el seu cost d'explotació és baix i és una forma d'energia rendible econòmicament. Al plantejar-se la conveniència de construir un pantà no cal oblidar que la seva vida és d'uns 50 a 200 anys, perquè amb els sediments que el riu arrossega es va omplint a poc a poc fins a inutilitzar-se.


lunes, 13 de octubre de 2008

QUÈ SABEM?

- Per realitzar aquesta energia és necessaria l'aigua, i que a partir d'un procès s'arriba a generar energia.


QUÈ VOLEM SABER?

- Què és aquesta energia
- Si contamina
- Unitlització a la vida quotidiana
- El element que s'utilitzen per crear-la
- Avantatges i incovenients - Països més utilitzats
- Instalacions a Catalunya (Google Earth)
- El cost de la productivitat
- Percentage de utilització respecte a les altres anergies
- Com s'utilitza


1/10/08